Pacientove pravice in dolžnosti ter postopki pri kršitvi

Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, določene z Zakonom o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPacP), ima pravico do obravnave kršitev.

Glede vprašanja procesne sposobnosti v postopkih za varstvo pacientovih pravic se za paciente, ki niso sposobni odločanja o sebi, smiselno uporabljajo določbe ZPacP, ki urejajo poseben način uveljavljanja pravic pacientov, ki so nesposobni odločanja o sebi. (točka 8 – Otroci, Pacienti s težavami v duševnem zdravju) Kadar o uvedbi postopkov odločajo otrokovi starši, sporazumna odločitev ni potrebna.

Uvedbo postopkov lahko zahtevajo tudi ožji družinski člani ali bližnje osebe, če pacient s tem soglaša. Po pacientovi smrti lahko uvedbo postopkov zahtevajo pacientovi ožji družinski člani.

Pacienti, ki so nesposobni odločanja o sebi, imajo pravico, da se v postopkih obravnave kršitve njihovih pravic v največji možni meri zagotovi njihovo sodelovanje in upošteva njihovo mnenje, če so ga sposobni izraziti in če razumejo njegov pomen ter posledice.

Uveljavljanje kršitev pacientovih pravic po ZPacP ni pogoj za uresničevanje pravice do morebitnega sodnega varstva.

Prva stopnja

Na prvi stopnji, lahko ukrepa pacient, ki smatra, da mu je bila kršena ena ali več pravic, ki jih določa ZPacP sam ali pa s pomočjo zastopnika. Prva obravnava kršitve pacientovih pravic se izvede pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve.

Kaj potrebuje zastopnik?

Zastopnik potrebuje za zastopanje pacienta njegovo pisno pooblastilo. V kolikor se pacient odloči za zastopnika, se mora zavedati tudi rokov, ki jih zakon določa za uveljavitev pravic (15, 30 dni ali izjemoma 3 mesece). Če v postopku prve obravnave ne pride do razrešitve spora, lahko pacient zahteva varstvo v okviru druge obravnave kršitve pacientovih pravic v postopku pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic v katero je imenovanih 75 strokovnjakov s področja medicine. Za vsak obravnavani primer, se iz nabora teh strokovnjakov sestavi manjša komisija, ki odloča o konkretnem primeru.

Druga stopnja

Kršitev se pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic obravnava:

  • v postopku sklenitve poravnave med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev,
  • v postopku mediacije s pomočjo mediatorja, ki posreduje med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev, ali v postopku pred tričlanskim senatom, ki ga sestavljajo predstavnik nevladnih organizacij ter strokovnjak s področja zdravstva in pravnik.

Pojem mediacije

Mediatorje v zdravstvu omogoča zakon o pacientovih pravicah. Nezadovoljnim ali oškodovanim pacientom bodo pomagali rešitev poiskati mimo sodišč. Mediacija je postopek mirnega reševanja sporov, pri katerem sprte strani ob pomoči nepristranskega posrednika (mediatorja) iščejo rešitev spora, ki v najboljši možni meri upošteva interese vseh in s katero so vsi zadovoljni.

Ugodna rešitev

Pri tem je pomembno, da gre osebam v sporu v prvi vrsti za ugodno razrešitev spora in ne za prizadevanje, da bi v sporu zmagal, nasprotno stranko pa prizadel in razvrednotil. Če je mediacija uspešna, se konča s sklenitvijo sporazuma med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev. Dosežen sporazum lahko stranki po dogovoru predložita predsedniku 


Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic v potrditev. Tako potrjen sporazum je izvršilni naslov, kar pomeni, da v primeru njegovega nespoštovanja pacientu ni potrebno vlagati tožbe pri sodišču, pač pa lahko pri sodišču neposredno doseže izvršitev obveznosti izvajalca, ki so bile dogovorjene v sporazumu.


V letu 2011 je zaključilo izobraževanje prvih 16 mediatorjev v zdravstvu, ki bodo spore tako med pacienti in zdravniki kot med zaposlenimi znotraj zdravstvenih ustanov poskušali reševati po mirni poti mimo sodišč. Med mediatorji najdemo tako zdravnike, medicinske sestre in komunikologe, ljudi, ki se ukvarjajo s kakovostjo storitev v zdravstvu ter dva zastopnika pacientovih pravic.

Stroški

Za obravnavo kršitev po tem zakonu se ne zahteva plačila upravne takse ali drugih nadomestil. Delo zastopnika je za pacienta ves čas postopka brezplačno in zaupno. Če pacientu s svojo zahtevo ne uspe, krije samo svoje stroške. Komisija lahko pacienta oprosti plačila vseh ali dela stroškov, če ugotovi, da jih ta ne more plačati brez škode za nujno preživljanje samega sebe ali svoje družine.

Pristojna oseba za obravnavo kršitev

Cvetka Dragoš Jančar, dr.med.
prostori MD MEDICINA
Bohoričeva ulica 5
1000 Ljubljana
Tel. številka: 031 214 444
E-pošta: info@md-medicina.si

Uradne ure:
Torek od 15:00 do 17:00
Četrtek od 12:00 do 13:30

Zastopnik pacientovih pravic

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.


Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Duša Hlade Zore, dr.med.

Prostori NIJZ, OE Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana


Telefon: 01 542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore.ext@gov.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8:00 do 15:00
Torek: 8:00 do 13:00

Robert Cer

Prostori NIJZ, OE Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana

Telefon: 01 542 32 85

E-pošta: robert.cer.ext@gov.si

Uradne ure:

Sreda: 09:30 - 14:30
Četrtek: 14:00 – 19:00
Petek: 14:00 – 19:00

Marjan Sušelj

Prostori NIJZ, OE Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana

Telefon: 01 542 32 85

E-pošta: marjan.suselj.ext@gov.si


Uradne ure:
Sreda: 14:30 – 19:30
Četrtek: 07:00 – 14:00